Albatros Yachting

Opći uvjeti najma

1. Ugovorni partner

Ugovorni partneri su ALBATROS YACHTING kao pružatelj usluga i Najmoprimac - naveden u Ugovoru. ALBATROS YACHTING je Vlasnik plovila koje unajmljuje Najmoprimac ili osoba koju je ovlastio Vlasnik. Društvo XXX (u nastavku: Agencija) u ovom ugovoru djeluje kao posrednik te će poduzimati radnje u ime i za račun društva ALBATROS YACHTING.

2.Prihvaćanje Ugovora i njegovih uvjeta

a) Agencija je ovlaštena za sklapanje i potpisivanje ovog Ugovora u svojstvu zastupnika društva ALBATROS YACHTING

b) Najmoprimac potvrđuje da pročitao Ugovor i razumio nautičku terminologiju koja se koristi u njemu. Nadalje, Najmoprimac prihvaća Opće uvjete Ugovora, uključujući posebne odredbe vezane uz najam plovila i tu vrstu sportske aktivnosti.

3. Najamnina

Najamnina pokriva korištenje plovila i njegovog inventara. Dodatni i popratni troškovi obračunat će se zasebno i neće se uzimati u obzir u slučaju eventualnog povrata troškova najma. Sljedeće stavke nisu obuhvaćene najamninom: lučke pristojbe, gorivo, dodatne usluge (transit log) i svi troškovi mjera potrebnih za pravilan rad plovila tijekom putovanja. Očite pogreške u obračunu najamnine ili neprikladnost određenih uvjeta Ugovora ne opravdavaju povlačenje iz Ugovora. Umjesto toga mogu se unijeti ispravci na propisan način, na temelju aktualnog popisa naknada i važećih ugovornih uvjeta društva ALBATROS YACHTING. Nepravilnosti u pogledu opreme i uređaja (nepodudaranje s popisom inventara ili opreme predanom Najmoprimcu) ne ovlašćuju Najmoprimca ni za kakve odbitke - pod uvjetom da je zajamčena sigurnost i rad plovila te ispravnost opreme.

4. Putovanje na lokaciju prijave plovila

Putovanje na lokaciju nije obuhvaćeno Ugovorom. Ako je početak putovanja odgođen zbog kašnjenja Najmoprimca ili člana posade, povrat troškova nije moguć. Najmoprimac i posada upoznati su s činjenicom da unajmljuju "sredstvo" za plovidbu i da se ugovoreni uvjeti razlikuju od zakona i propisa kojima se regulira turistički sektor.

5. Uvjeti otkazivanja

a) Razdoblje važenja Ugovora može se promijeniti isključivo u dogovoru s društvom ALBATROS YACHTING i u skladu s postojećim mogućnostima

b) Najmoprimac može otkazati ugovor isključivo pisanom ispravom koju sastavlja osoba na čije je ime izdan račun za smještaj. Datum stupanja na snagu bit će datum dostave pisanog otkaza na adresu ureda društva ALBATROS YACHTING. Naknade za otkazivanje izražene su kao postoci ukupnog troška boravka, za razdoblja prije datuma polaska:

 • 30 % cijene smještaja na brodu u slučaju otkazivanja do 2 mjeseca prije datuma isplovljavanja.
 • 50 % cijene smještaja na brodu u slučaju otkazivanja do 1 mjeseca prije datuma isplovljavanja.
 • 100 % cijene smještaja na brodu u slučaju otkazivanja manje od 1 mjeseca prije datuma isplovljavanja.

  Temelj za obračun troškova otkazivanja rezervacije je datum na koji društvo ALBATROS YACHTING zaprima pisanu potvrdu o otkazivanju. Ako je otkazivanje uzrokovano objektivnim razlozima (smrt člana obitelji, teška ozljeda, rat i sl.), zaprimljeni polog neće se vratiti, no pružatelj usluga klijentu će staviti jahtu na raspolaganje u nekom drugom razdoblju ili sezoni, pod uvjetom njene dostupnosti.

c) Ako postoji mogućnost ponovnog iznajmljivanja plovila (djelomično ili u potpunosti), razlika između naknada za otkazanu i novu rezervaciju bit će zadržana kako bi se pokrili vezani troškovi. Preostali iznos ALBATROS YACHTING vratit će Najmoprimcu.

d) Nedostaci, netočni zapisi instrumenata ili drugi problemi s opremom ne daju pravo Najmoprimcu da odbije prijavu, prekine putovanje ili potražuje financijsku naknadu - pod uvjetom da je pravilna plovidba moguća uz primjenu uobičajenih metoda navigacije, poput određivanja položaja pomoću azimuta, zbrojenog položaja i sl. te da je sigurnost broda i posade zajamčena dobrom pomorskom praksom.

6. Preuzimanje broda

ALBATROS YACHTING stavit će klijentu na raspolaganje samo potpuno opremljene jahte s punim spremnicima goriva, u dobrom stanju i bez nedostataka te očekuje da će mu jahta biti vraćena u istome stanju. Jahta će se klijentu staviti na raspolaganje u zakazano vrijeme, između 17.00 h i 9.00 h, na dogovorenome mjestu. Ako ALBATROS YACHTING nije u mogućnosti dostaviti jahtu na dogovoreno mjesto u roku od 24 sata nakon isteka roka ili osigurati drugu jahtu, barem jednaku ili bolju, Najmoprimac ima pravo na povlačenje iz ugovora i povrat novca.

Dužnost je korisnika i najmoprimca da prilikom prijave provjeri ispravnost čamca za spašavanje i izvanbrodskog motora. Ako je oprema preuzeta u radnom stanju, najmoprimac nije obvezan sudjelovati u intervenciji u slučaju problema s čamcem za spašavanje i izvanbrodskim motorom.

Mogući skriveni nedostaci na jahti ili opremi koji nisu mogli biti poznati pružatelju usluge u trenutku preuzimanja, kao i nedostaci koji bi se mogli pojaviti nakon preuzimanja, ne daju pravo klijentu na smanjenje cijene smještaja na brodu.
znimka: Ako se radi o skrivenom nedostatku koji ugrožava sigurnost broda ili plovidbE.

Ako ALBATROS YACHTING nije u stanju popraviti ili zamijeniti jahtu istom ili boljom u roku od 24 sata, Najmoprimac ima pravo na povlačenje iz ugovora i povrat proporcionalnog udjela ukupnog iznosa najamnine.

Ako iz bilo kojeg razloga nije moguća daljnja plovidba ili je neizbježna odgoda iskrcaja, upravitelj baze mora biti obaviješten kako bi mogao izdati daljnje upute. Najmoprimac snosi sve troškove pružatelja usluge koji su nastali u večernjim satima na dan prije obvezne odjave. Svaki dolazak i predaja broda sa zakašnjenjem naplatit će se u punom iznosu dnevne najamnine, kao i svi drugi troškovi prouzrokovani nemogućnošću predaje broda sljedećem klijentu. Bilo kakva iznimka moguća je samo ako je prethodno ugovorena, poput kašnjenja uzrokovanog nepogodnim vremenskim uvjetima. Stoga se preporučuje pažljivo planiranje rute. Povrat društvu ALBATROS YACHTING. Pružatelj usluga zadržava pravo da ne preda jahtu ako, po prosudbi njegovih predstavnika, klijent iz bilo kojeg razloga nije kompetentan za upravljanje jahtom te pružatelj usluga neće izvršiti povrat iznosa uplaćenog klijentu. Pružatelj usluga može izdati upute na trošak klijenta.

7. Osiguranje i polog

Jahta je osigurana za slučaj gubitka ili oštećenja unajmljenog broda uslijed pomorske ili prometne nesreće, potonuća, prevrnuća, nasukanja, požara, eksplozije, krađe cijelog broda, puknuća jarbola i/ili oblica, puknuća pomične ili nepomične opute, sudara s bilo kakvim čvrstim ili plutajućim predmetom ili udaranja u njega, kaznenih djela trećih strana.

Financijska odgovornost za gubitak ili oštećenje koje je prouzrokovao Najmoprimac ili član posade ograničena je na iznos pologa.

Osiguranje ne pokriva:

 • gubitak ili oštećenje u slučaju da brodom upravlja osoba koja nema odgovarajuće ovlaštenje za upravljanje predmetnom vrstom broda.

  Neće se smatrati da osoba nema odgovarajuće ovlaštenje ako upravlja brodom u razdoblju kada je nadležno tijelo privremeno opozvalo njeno ovlaštenje.- gubitak ili oštećenje uzrokovano namjernim radnjama ili teškim nemarom Osiguranika ili osoba za čije je djelovanje Osiguranik odgovoran

 • gubitak ili oštećenje prouzrokovano neusklađenošću s pravnim propisima ili nalozima tijela javne vlasti,
 • gubitak ili oštećenje prouzrokovano dok je Osiguranik pod utjecajem alkohola, lijekova ili narkotika.

Ako oštećenje nastane tijekom plovidbe, a klijentu se neće naplatiti trošak (u slučaju iscrpljenog ili prekoračenog jamstvenog iznosa), on mora ishoditi dopuštenje (nalog) od pružatelja usluge ili upravitelja baze za odgovarajući popravak. U slučaju većih havarija, kao i havarija koje uključuju druge brodove, klijent je obvezan prijaviti slučaj ovlaštenoj lučkoj kapetaniji i sastaviti zapisnik (koji će sadržavati tijek događaja, procjenu štete) za osiguravajuće društvo. Najmoprimac je također obvezan izvijestiti poduzeće pružatelja usluga. Ako najmoprimac ne ispuni svoje obveze, u potpunosti je odgovoran za nastalu štetu. Isto se odnosi i na oštećenja motora uzrokovana nedostatkom ulja. Najmoprimac je obvezan svakodnevno provjeravati ulje u motoru. Osobni predmeti nisu obuhvaćeni osiguranjem i preporučuje se da se klijent za to pobrine sam. Osiguranje pokriva posadu.

8. Uporaba plovila, obveze, odšteta

a) Najmoprimac/Zapovjednik plovila suglasan je da će upravljati plovilom pridajući posebnu pažnju dobroj pomorskoj praksi i pažljivo se pridržavajući svih pravnih propisa i odredbi primjenjivih u svim državama koje posjećuje

b) Najmoprimac ili Zapovjednik plovila kojeg imenuje Najmoprimac obvezuju se

 1. da neće prihvaćati više od maksimalnog dopuštenog broja osoba na brodu te da će obavijestiti društvo ALBATROS YACHTING o svim promjenama članova posade
 2. da neće dopustiti korištenje plovila za prijevoz putnika, komercijalno ribarenje ili bilo koju drugu profitabilnu djelatnost
 3. da neće sudjelovati u utrkama bez izričite suglasnosti društva ALBATROS YACHTING te da neće iznajmljivati plovilo drugim osobama
 4. da neće koristiti plovilo za vuču drugih plovila te da će druga plovila vući ili spašavati to plovilo samo u hitnim slučajevima - ako dođe do hitnog slučaja, postupit će prema nalogu društva ALBATROS YACHTING (ili osobe koju je ono ovlastilo). Ako to nije moguće, Zapovjednik plovila mora uspostaviti kontakt sa zapovjednikom drugog plovila i s njim se usuglasiti o troškovima vuče ili drugih akcija spašavanja prije prihvaćanja pomoći
 5. da će voditi dnevnik u kojem će navesti sljedeće stavke kronološkim redoslijedom: kurs, manevre, dnevne događaje, propisno rukovanje jedrima/motorom, položaje, provjere, servis i popravke, važne događaje ili zapažanja (nesretne slučajeve)
 6. da neće ostaviti motor upaljenim ako brod plovi na jedra u nagnutom položaju i da će koristiti motor samo onoliko koliko je potrebno; jedra je potrebno prilagoditi opremi jedrilice i silama vjetra u tom trenutku
 7. da će otići iz zaštićene luke samo ako to dozvoljavaju načela dobre pomorske prakse
 8. da će otići iz nesigurnih sidrišta ili vezišta ako je to potrebno zbog vremenske prognoze, postojećih vremenskih uvjeta ili situacije koju je moguće predvidjeti.
 9. da će se pobrinuti za to da, dok je plovilo usidreno ili privezano, u svakom trenutku bude moguće prepoznati potencijalnu opasnost kako bi se mogle poduzeti potrebne mjere za izbjegavanje opasnosti

c) u slučaju veće štete ili nesreće na moru, mogućeg kašnjenja ili gubitka mogućnosti upravljanja plovilom, potrebno je smjesta obavijestiti društvo ALBATROS YACHTING. Pružatelj usluga obvezan je ukloniti štetu po primitku obavijesti. Ako pružatelj usluga ukloni štetu u roku od 24 sata, klijent nema pravo zahtijevati odštetu. Telefonski brojevi koji se mogu koristiti za obavještavanje pružatelja usluga navedeni su u dokumentaciji jahte. Klijent je obvezan obavijestiti nadležna tijela i pružatelja usluga u slučaju nestanka jahte ili opreme, nemogućnosti daljnje plovidbe ili u slučaju oduzimanja ili iznuđivanja jahte ili zabrane daljnje plovidbe od strane državnih tijela ili trećih strana. Ako klijent ne ispuni svoje obveze , smatrat će se potpuno odgovornim za sve posljedice za pružatelja usluga i jamčiti za njih.

d) Korisnik se obvezuje da će najkasnije 7 dana prije početka najma predati sljedeće: potpuni popis članova posade s imenima, datumima rođenja i brojevima putovnica svih članova te presliku dozvole za upravljanje brodom zapovjednika plovila.

e) Dodatne usluge koje se naplaćuju prema važećem cjeniku moraju se potvrditi pisanim putem najmanje 7 dana prije početka najma. Ako je potrebna usluga zapovjednika plovila, zahtjev se mora predati u pisanom obliku pri potvrdi rezervacije.

f) Životinje se smiju dovesti na brod samo uz izričito dopuštenje društva ALBATROS YACHTING.

9. Prigovori

Uzet će se u obzir samo pismeni prigovori koje su obje strane potpisale prilikom vraćanja jahte.

10. Ograničenja koja postavlja društvo ALBATROS YACHTING

ALBATROS YACHTING zadržava pravo na ograničenje ponude plovila, bilo na temelju kategorije plovila ili ako su uvjeti za plovidbu nesigurni ili na drugi način neuobičajeni.

ALBATROS YACHTING također može izreći izabranu noćne plovidbe. Najmoprimac / Zapovjednik plovila snosi isključivu Odgovornost za zanemarivanje navedenih ograničenja.

11. Odgovornost i mjesto nadležnosti

Sve sporove između Najmoprimca i društva ALBATROS YACHTING navedene strane moraju riješiti međusobno. Ako je potrebna arbitraža ili sudski postupak, mjesto nadležnosti je na lokaciji glavnog ureda društva ALBATROS YACHTINGS. Hrvatsko pravo primjenjivat će se na sve sporove između Najmoprimca i VA-a. Ako se radi o predmetu koji je potrebno uputiti sudu, mjesto nadležnosti bit će na lokaciji glavnih ureda YA-a.

12. Odgovornost Agencije

Agencija djeluje kao posrednik između Najmoprimca i društva ALBATROS YACHTING. Njezina odgovornost ne prelazi njezine ugovorene zadatke ili odgovornosti. Ako se dijelovi Ugovora smatraju ništavima ili nevažećima, ostali dijelovi ostaju valjani. Potpisnici zadržavaju pravo na ispravljanje pogrešaka u sadržaju, ispisu ili računu. Svi dogovori koji nisu sadržani u Ugovoru, usmena obećanja i izmjene moraju se potvrditi pisanim putem. Potpisivanjem ovog dokumenta, Najmoprimac potvrđuje da pročitao Opće uvjete i prihvaća njihov sadržaj

Download:

Albatros Yachting - Opći uvjeti najma Recognized certificates for operating boats and yachts